Τάκης Πουρναράς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, Υλοποίηση και Εγκατάσταση: α) Συστήματος Διαχείρισης Ενδοεπιχειρησιακών Οικονομικών Λειτουργιών, β) Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλισης Πιστώσεων (Credit Insurance) και Εγγυήσεων (Surety Bonds/Guarantees) και γ) Συστήματος Πελατειακών Σχέσεων για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» – SUMMARY TENDER NOTICE WITH AN OPEN COMPETITION FOR THE PROJECT: “Supply, Implementation and Installation: (a) Intra-Enterprise Financial Operations Management System (b) Credit Insurance and Surety Bonds/Guarantees Management System and (c) Customer Relations Management System for the Hellenic Export Credit Company SA”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022)

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υπεβλήθησαν και έγιναν δεκτές στο πλαίσιο της προκήρυξης 1/2022, καλούνται σε συνέντευξη για τους Κωδικούς Θέσης: 201, 302, 402, 403 και 502, οι υποψήφιοι που αναφέρονται στους συνημμένους Συμπληρωματικούς Πίνακες Πρόσκλησης σε Συνέντευξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ελ. Βενιζέλου 57 (πρώην Πανεπιστημίου 57), ενημερώνει τους υποψηφίους της Προκήρυξης 1/2022 για την ανάρτηση των Πινάκων Προσωρινών Αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ – Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Ο ECG ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ελ. Βενιζέλου 57 (πρώην Πανεπιστημίου 57), ενημερώνει τους υποψηφίους της Προκήρυξης 1/2022 για την ανάρτηση των Πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 303, 403, 404, 405, 602

ΠΡΟΣΟΧΗΗ μη προσέλευσή σας συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από την διαδικασία αξιολόγησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ελ. Βενιζέλου 57 (πρώην Πανεπιστημίου 57), ενημερώνει τους υποψηφίους της Προκήρυξης 1/2022 για την ανάρτηση των Πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 201, 406, 407, 408, 409, 410, 503, 504, 603, 604, 605.

ΠΡΟΣΟΧΗΗ μη προσέλευσή σας συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από την διαδικασία αξιολόγησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2022 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ελ. Βενιζέλου 57 (πρώην Πανεπιστημίου 57), ενημερώνει τους υποψηφίους της Προκήρυξης 1/2022 για την ανάρτηση των Πινάκων καλουμένων σε συνέντευξη για τις θέσεις με κωδικό 101,102,302,304,402,502.

ΠΡΟΣΟΧΗΗ μη προσέλευσή σας συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από την διαδικασία αξιολόγησης.