Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Εταιρικό Προφίλ

Η σημερινή συγκυρία στο διεθνές εμπόριο καθιστά την αύξηση της «εξωστρέφειας» δύσκολη υπόθεση, αφού επικρατεί σκληρός ανταγωνισμός όσον αφορά στις παρεχόμενες πιστωτικές διευκολύνσεις. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι μη πληρωμής, λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αύξηση της “εξωστρέφειας” της Ελληνικής Οικονομίας.

Για τους παραπάνω λόγους, η παρουσία του ΟΑΕΠ στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας της χώρας έχει μεγάλη σημασία. Με τη συμμετοχή του μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά τις ελληνικές εξαγωγές, να συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην αύξηση των μεριδίων αγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και να προσφέρει μέγιστη ασφάλεια διεθνούς κύρους και στήριξη σε κάθε σας βήμα.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Ν.1796/88, είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου), διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το Εγγυοδοτικό του Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1,47 δις ευρώ.

Συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας και των υπηρεσιών του Οργανισμού: