Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για την παράταση του ευνοϊκού καθεστώτος ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχονται σε Έλληνες Εισαγωγείς.

Για την ενημέρωση των Ελλήνων Εισαγωγέων, και κυρίως των Ελλήνων Εξαγωγέων που εισάγουν πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα για την παραγωγή των εξαγώγιμων προϊόντων τους, ο ΟΑΕΠ με το παρόν Δελτίο Τύπου επικαιροποιεί την ενημέρωση που έκανε με προηγούμενα Δελτία.

Υπενθυμίζουμε ότι, η ισχύουσα τροπολογία της «Ανακοίνωσης» της Commission για το ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχονται από εξαγωγείς χωρών-μελών της Ε.Ε. προς Έλληνες εισαγωγείς, λήγει την 31.12.2013. Επομένως, τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει με το θέμα της Ελλάδος για το έτος 2014.

Προκειμένου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Δ/ση Ανταγωνισμού) να εξετάσει εγκαίρως αν με βάση τα κριτήρια της νέας «Ανακοίνωσης» η Ελλάδα θα πρέπει να επανέλθει στη λίστα των «Εμπορεύσιμων Χωρών», ή να παραμείνει για ένα ακόμα χρόνο εκτός της λίστας (δηλ. να συνεχιστεί το ευνοϊκό καθεστώς, που λήγει την 31.12.2013, και για το έτος 2014), την 09.10.2013 δημοσίευσε στο ειδικό site «Δημοσίων Διαβουλεύσεων» μία πρόσκληση (Information Request) προς όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για να υποβάλουν συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 09.10.2013 μέχρι 06.11.2013, ενώ τα ζητούμενα στοιχεία και πληροφορίες θα αφορούν κυρίως στην επαρκή ή όχι δυνατότητα ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων προς Ελλάδα από τις Εταιρίες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που λειτουργούν στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., καθώς και στην έκταση εφαρμογής της γνωστής προηγούμενης τροπολογίας που ίσχυε κατά το διάστημα από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013.

Οι ενδιαφερόμενοι για πιο αναλυτικές σχετικές πληροφορίες, μπορούν να επισκεφτούν το κείμενο της «Δημόσιας Διαβούλευσης» στο link: ec.europa.eu/competition/ consultations/2013_export_greece/index_en.html.

Τέλος, μετά την παραπάνω «διαβούλευση», και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα υποβάλουν τα Κράτη-Μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο Νοέμβριο, ή το αργότερο αρχές Δεκεμβρίου, θα εκδώσει την απόφασή της στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.». Η σχετική απόφαση θα λέει αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να θεωρείται μία Χώρα «Μη Εμπορεύσιμων Κινδύνων» και για το έτος 2014 (οπότε και θα συνεχιστεί το γνωστό ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχονται σε Έλληνες εισαγωγείς), ή αντίθετα, αν η Ελλάδα θα θεωρείται στο 2014 σαν Χώρα «Εμπορεύσιμων Κινδύνων», οπότε οι ξένες Εταιρείες Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων θα καλύπτουν με δική τους ευθύνη τις εξαγωγικές πιστώσεις προς Έλληνες εισαγωγείς, χωρίς να απαιτούν την Εγγυοδοσία του Δημοσίου της χώρας εξαγωγής.