Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Τμήματα

Ο ΟΑΕΠ έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών, από πραγματογνώμονες και εισπρακτικές εταιρείες μέχρι δικηγορικά γραφεία, το οποίο συνεχώς διευρύνει, εξασφαλίζοντας τους Έλληνες εξαγωγείς σε κάθε φάση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Ο ίδιος ο οργανισμός αποτελείται από τέσσερα τμήματα, οργανωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη το συντομότερο δυνατό και με απλές διαδικασίες.

Υπεύθυνοι Τμημάτων Κεντρικού Γραφείου – Αθήνα

Τμήμα Εμπορικών Πληροφοριών & Ανάληψης Κινδύνων
Υπεύθυνη: Αικατερίνη Υδραίου
Επικοινωνία: k.idreou@oaep.gr Τηλ: 211-99.66.216

Το Τμήμα Εμπορικών Πληροφοριών και Ανάληψης Κινδύνων τηρεί μια μεγάλη βάση δεδομένων που περιέχει όλο το ιστορικό και τα δελτία εμπορικής πληροφόρησης που έχουμε παραλάβει ανά αγοραστή και λειτουργεί με τον παρακάτω τρόπο:

  • Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από την γραμματεία του ΟΑΕΠ
  • Γίνεται εξειδικευμένη έρευνα και ζήτηση εμπορικών πληροφοριών από υψηλής φερεγγυότητας συνεργαζόμενες εταιρείες της Ελλάδος και του εξωτερικού.
  • Το τμήμα παρακολουθεί τους χρόνους ανταπόκρισης των συνεργαζόμενων εταιρειών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η λήψη της εμπορικής πληροφόρησης στους βέλτιστους χρόνους.
  • Γίνεται ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και ο καθορισμός των πιστωτικών ορίων για αυτούς. Τα πιστωτικά όρια είναι εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η κοινοποίησή τους σε τρίτους. Ο ΟΑΕΠ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί, να μειώσει ή και να ακυρώσει μια αξιολόγηση ή το πιστωτικό όριο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Ο εξαγωγέας ενημερώνεται για τα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από το τμήμα Κατάρτισης Συμβολαίων και όταν ολοκληρωθούν οι απαντήσεις για τους αγοραστές, η αίτηση προχωρά σε συμβόλαιο.
  • Η ταχύτητα διεκπεραίωσης της διαδικασίας είναι συνάρτηση του αριθμού των αιτούμενων αγοραστών ανά αίτηση όπως επίσης και της εμπορικής και ασφαλιστικής κουλτούρας της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται οι αγοραστές.

Κόστος εμπορικής πληροφόρησης:
ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: EUR 60
ΧΩΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: EUR 100
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ: EUR 70

Τμήμα Αποζημιώσεων & Είσπραξης Απαιτήσεων
Υπεύθυνη: Αικατερίνη Σαραντάκη
Επικοινωνία: k.sarantaki@oaep.gr Τηλ: 211-99.66.265

Ο ΟΑΕΠ διασφαλίζει τη διατήρηση της ρευστότητας της ασφαλισμένης εταιρείας και τη βιωσιμότητα αυτής, μέσω της ελαχιστοποίησης της ζημίας από την απώλεια εταιρικών κεφαλαίων λόγω διαφόρων κινδύνων στο πρόσωπο του αλλοδαπού αγοραστή με την καταβολή αποζημίωσης. Συνηθέστεροι κίνδυνοι είναι η υπερημερία ή/και η αφερεγγυότητα του αγοραστή.

Με διαδικασία απλή και σύντομη προκειμένου να διαπιστωθεί η επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και το ύψος της ζημίας, ο ΟΑΕΠ καταβάλλει άμεσα την αποζημίωση που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ο ΟΑΕΠ προβαίνει περαιτέρω σε εξωδικαστικές ή/και σε δικαστικές ενέργειες για λογαριασμό και επωφελεία και των δύο ενδιαφερομένων μερών (ΟΑΕΠ – ασφαλισμένου), προκειμένου να επανεισπράξει ολόκληρο το ποσό της οφειλής από τον αλλοδαπό αγοραστή. Έτσι, αποδίδει στον ασφαλισμένο το επιπλέον του καταβληθέντος από τον ΟΑΕΠ ποσού αποζημιώσεως, επανεισπραχθέν ποσό. Για το λόγο αυτό ο ΟΑΕΠ έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών -πραγματογνωμόνων, εισπρακτικών εταιρειών, δικηγορικών γραφείων- το οποίο διαρκώς διευρύνει.

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνη: Ελένη Πανταζή
Επικοινωνία: e.pantazi@oaep.gr Τηλ: 211-99.66.238

Τμήμα Μεσομακροπρόθεσμων Πιστώσεων & Ειδικών Συμβολαίων
Υπεύθυνη: Αικατερίνη Μανσούρη
Επικοινωνία: k.mansouri@oaep.gr Τηλ: 211-99.66.219

Τμήμα Κατάρτισης Συμβολαίων & Υποστήριξης Πελατών
Υπεύθυνος: Αριστείδης Κρεββατάς
Επικοινωνία: a.krevvatas@oaep.gr Τηλ: 211-99.66.205

Υπεύθυνοι Τμημάτων Υποκαταστήματος – Θεσσαλονίκη

Τμήμα Κατάρτισης Συμβολαίων & Υποστήριξης Πελατών
Υπεύθυνη: Λυδία Μουρατίδου
Επικοινωνία: mouratidou@oaep.gr Τηλ: 2310-548.718