Αίτηση ασφάλισης πωλήσεων με μεσομακροπρόθεσμη πίστωση ή ασφάλισης εκτέλεσης τεχνικού έργου στο εξωτερικό