• Τι είναι ο ΟΑΕΠ και πού βρίσκεται;

  Ο ΟΑΕΠ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ιδρύθηκε με το Ν.1796/88, διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εγγυοδοτικό Κεφάλαιό του ανέρχεται σε 1.47 εκατομμύρια ευρώ.
  Τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΑΕΠ βρίσκονται στην Αθήνα (Οδός Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα, τηλ. 211 9966200, fax . 210 3244074), με Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (Οδός Πολυτεχνείου 51 & Β. Ουγκώ, 546 25 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 548718, fax . 2310 548762).
  Τα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών εξυπηρετούν όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδος, εκτός των Περιφερειών Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες εξυπηρετούνται από το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.

 • Με ποιο τρόπο μπορώ να έρθω σε επαφή με τον ΟΑΕΠ για να μάθω τη διαδικασία ασφάλισης, αποζημίωσης, το κόστος των υπηρεσιών του, κλπ;

  Για να μάθετε λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΠ, τις διαδικασίες ασφάλισης και το κόστος, μπορείτε:

  • Να επισκεφθείτε τα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών ή το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης.
  • Να αποστείλετε με email το αίτημά σας και να παραλάβετε ενημερωτικό έντυπο υλικό.
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορώ να ασφαλιστώ στον ΟΑΕΠ;

  Οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορείτε να ασφαλιστείτε στον ΟΑΕΠ διακρίνονται σε «εμπορικούς» και «πολιτικούς».

  Οι «εμπορικοί» κίνδυνοι» μη πληρωμής είναι:

  • Αφερεγγυότητα του ξένου αγοραστή
  • Υπερημερία του ξένου αγοραστή (δηλ. η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής του τιμολογίου
  • Αυθαίρετη καταγγελία, τροποποίηση ή μη εκτέλεση της εξαγωγικής σύμβασης από τον αγοραστή. Χαρακτηριστική περίπτωση αυθαίρετης καταγγελίας της εξαγωγικής σύμβασης, με διακανονισμό πληρωμής «μετρητά έναντι εγγράφων» (Cash Against Documents), είναι εκείνη όπου ο εισαγωγέας δεν προσέρχεται στη μεσολαβούσα ξένη τράπεζα για να πληρώσει την αξία των εισαχθέντων εμπορευμάτων/ υπηρεσιών και να του παραδοθούν από την τράπεζα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να παραλάβει το εμπόρευμα.

  Οι «πολιτικοί κίνδυνοι» μη πληρωμής προσφέρονται «ως πακέτο» και είναι:

  • Γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος εμφύλιος ή με άλλη χώρα, πολιτικές ταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες κλπ.)
  • Απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος (transfer risk). Ο κίνδυνος της «απαγόρευσης μεταφοράς συναλλάγματος» σημαίνει ότι ενώ ο ξένος εισαγωγέας-οφειλέτης καταθέτει εμπρόθεσμα σε τράπεζα της χώρας του το οφειλόμενο ποσό σε εγχώριο νόμισμα, δεν γίνεται η μετατροπή σε συνάλλαγμα και το σχετικό έμβασμα στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει επάρκεια ξένου συναλλάγματος στη χώρα εισαγωγής.
  • Ακύρωση της άδειας εισαγωγής.
  • Επιβολή δικαιοστασίου στη χώρα προορισμού της εξαγωγής.
 • Ποια είναι τα κυριότερα Προγράμματα Ασφάλισης που προσφέρει ο ΟΑΕΠ;

  Τα κυριότερα Προγράμματα Ασφάλισης που προσφέρει ο ΟΑΕΠ είναι:

  1. Πρόγραμμα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων

  Με το «Πρόγραμμα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων» οι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν να ασφαλίσουν εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους μη πληρωμής, με την προϋπόθεση ότι οι πίστωσεις που παρέχουν σε πελάτες του εξωτερικού έχουν βραχυπρόθεσμη διάρκεια, δηλ. μέχρι 1-2 έτη.

  Κάθε Συμβόλαιο Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων μπορεί να καλύψει φορτώσεις προς τους αγοραστές, για τους οποίους έχει εγκριθεί πιστωτικό όριο, που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια ενός έτους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί ότι στον ΟΑΕΠ οι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν να ασφαλίσουν από μια μόνο φόρτωση ανεξαρτήτως ποσού, μέχρι το σύνολο των φορτώσεων προς όλους τους πελάτες εξωτερικού, προς όλες τις χώρες.

  2. Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων

  Το Πρόγραμμα αυτό αφορά ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (2- 5 χρόνια), ή μακροπρόθεσμης διάρκειας (πάνω από 5 χρόνια), έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για «επί πιστώσει» πώληση προϊόντων που δικαιολογεί εξόφληση σε 2 ή 5 ή και περισσότερα χρόνια. Πρόκειται δηλ. όχι για «καταναλωτικά», αλλά για «ενδιάμεσα» ή «κεφαλαιουχικά» προϊόντα μεγάλης αξίας (μηχανήματα, καλώδια, τηλεπικοινωνιακό υλικό, αγωγούς κλπ.).

  Κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αποτελεί «ειδική περίπτωση» (case – by – case) και συντάσσεται με βάση την υπάρχουσα εξαγωγική σύμβαση.

  3. Προγράμματα Ασφάλισης Πιστώσεων στον Αγοραστή (Buyer’s Credit)

  Τα Προγράμματα Ασφάλισης Πιστώσεων στον Αγοραστή (Buyer’s Credit) διαφέρουν από τα αναφερθέντα παραπάνω Προγράμματα Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Supplier’s Credit), κατά τον εξής τρόπο: Ενώ στα Προγράμματα Ασφάλισης Πιστώσεων της μορφής «Supplier’s Credit» ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει τον Έλληνα εξαγωγέα έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, στα Προγράμματα Ασφάλισης Πιστώσεων της μορφής «Buyer’s Credit», ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει την ελληνική τράπεζα (ή το υποκατάστημα ξένης τράπεζας στην Ελλάδα), η οποία δανείζει τον ξένο αγοραστή, προκειμένου αυτός να αγοράσει ελληνικά προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. κατασκευή τεχνικού έργου).

  Στα Προγράμματα Ασφάλισης Πιστώσεων της μορφής «Buyer’s Credit» έχουμε δύο υποπεριπτώσεις, ανάλογα με το ποιος είναι ο δανειοδοτούμενος ξένος αγοραστής: Είτε θα είναι ένα ξένο Κράτος (μέσω της Κεντρικής Τράπεζάς του ή μιας first class τράπεζας), είτε ένας ξένος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που αγοράζει ελληνικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

  Ο ΟΑΕΠ εφαρμόζει μόνο την πρώτη από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, η οποία είναι γνωστή διεθνώς και σαν «Line of Credit» ή «Revolving Credit Facility», ενώ οι διαδικασίες υλοποίησης της σχετικής πίστωσης γίνονται σε διακρατικό επίπεδο.

  4. Πρόγραμμα Ασφάλισης Τεχνικών Έργων Εξωτερικού

  Τα περισσότερα έργα εξωτερικού εκτελούνται για λογαριασμό δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, όπου ο κίνδυνος μη πληρωμής είναι μεγάλος, λόγω της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας που επικρατεί ακόμα και σήμερα σε αρκετές από τις παραπάνω χώρες.

  Για κάθε τεχνικό έργο υπάρχουν δύο φάσεις (περίοδοι): Η περίοδος κατασκευής και η περίοδος αποπληρωμής. Η περίοδος κατασκευής διαρκεί από 3 -18 μήνες (ή και περισσότερο), ενώ η περίοδος αποπληρωμής διαρκεί από 3 – 10 χρόνια (ή και περισσότερο). Ο ΟΑΕΠ, εφόσον του ζητηθεί, μπορεί να καλύψει τους πολιτικούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά την περίοδο κατασκευής (π.χ. πόλεμος, σοβαρές πολιτικές ταραχές, εθνικοποίηση, αυθαίρετες κρατικές ενέργειες όπως η άρση παραχωρηθέντος δικαιώματος χρήσης γης, υδάτινων πόρων κλπ. (concession agreement), καθώς και η άρση παραχωρηθείσας άδειας π.χ. σε περίπτωση ενέργειας, τηλεφωνικών επικοινωνιών κλπ. (license). Επίσης, ο ΟΑΕΠ μπορεί να καλύψει εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά την περίοδο αποπληρωμής της αξίας του έργου.

  Όσον αφορά στην καταβολή των ασφαλίστρων στον ΟΑΕΠ, εφόσον πρόκειται για ασφάλιση της κατασκευαστικής περιόδου, τα ασφάλιστρα θα πρέπει να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου με την έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου, ενώ αν πρόκειται για ασφάλιση της περιόδου αποπληρωμής, τα ασφάλιστρα θα πρέπει να καταβάλλονται, είτε εφάπαξ με την έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου, είτε σε δόσεις αλλά με ολοσχερή εξόφληση μέχρι το τέλος της κατασκευαστικής περιόδου.

  Υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης που η ενδιαφερόμενη τεχνική εταιρεία υποβάλει στον ΟΑΕΠ. Μαζί με το έντυπο αίτησης υποβάλλονται και συγκεκριμένα δικαιολογητικά, το βασικότερο των οποίων είναι η σύμβαση μεταξύ της ελληνικής τεχνικής εταιρείας και του ξένου φορέα που θα παραλάβει και θα πληρώσει το τεχνικό έργο.

  5. Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού

  Με το Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού, ο ΟΑΕΠ καλύπτει τους πολιτικούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένες οι ελληνικές επενδύσεις εξωτερικού, όπως είναι π.χ. ο πόλεμος (εμφύλιος ή όχι), η εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση της επένδυσης, η απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος (transfer risk), καθώς και οι συγκεκριμένες κρατικές ενέργειες (breach of contract) που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της επένδυσης ή που την καθιστούν μη βιώσιμη, όπως είναι η άρση παροχής δικαιωμάτων χρήσης γης, υδάτινων πόρων κλπ. (concession agreement) ή αδειών εκμετάλλευσης (license) στους κλάδους ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κλπ.

  Ο ΟΑΕΠ καλύπτει μόνο τους πολιτικούς κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω, ενώ τον εμπορικό κίνδυνο της μη επιτυχούς λειτουργίας της επένδυσης (δηλ. αν η επένδυση αποφέρει ζημίες) τον φέρει αποκλειστικά ο Έλληνας επενδυτής.

  Επιπλέον, οι άμεσες επενδύσεις εξωτερικού που ασφαλίζει ο ΟΑΕΠ μπορούν να έχουν τη μορφή νέας βιομηχανικής ή εμπορικής εταιρείας που δημιουργείται στο εξωτερικό ή την απλή συμμετοχή (equity investment) σε υπάρχουσα και λειτουργούσα εταιρεία στο εξωτερικό κλπ. Σε περίπτωση που η νέα επένδυση εξωτερικού προκύπτει από συνεργασία Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών (joint venture ), τότε ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει μόνο την αξία που αντιστοιχεί στο ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η προς ασφάλιση επένδυση πρέπει να είναι «νέα». Δεν μπορεί να ασφαλιστεί μία επένδυση εξωτερικού που έγινε πριν 2 ή 3 ή 5 χρόνια, ενώ από την άλλη μεριά, «νέα» επένδυση αποτελεί μία επέκταση ήδη υπάρχουσας επένδυσης ή η αγορά υπάρχουσας βιομηχανικής ή εμπορικής υποδομής (εργοστάσια, κτίρια κλπ.), η οποία με τις αναγκαίες μετατροπές, βελτιώσεις κλπ. χρησιμοποιείται για τη λειτουργία μιας «νέας» επένδυσης.

 • Τι σημαίνει «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγοραστή;

  Με βάση την αξιολόγηση των Δελτίων Εμπορικών Πληροφοριών, ο ΟΑΕΠ καθορίζει ένα συγκεκριμένο «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγοραστή. Αυτό αποτελεί ένα μέγιστο ποσό, μέχρι του οποίου ο ασφαλισμένος εξαγωγέας μπορεί να παρέχει πιστώσεις ανά πάσα χρονική στιγμή προς τον συγκεκριμένο αγοραστή. Το παραπάνω πιστωτικό όριο είναι «ανακυκλούμενο» (revolving), ενώ παύει να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ληξιπρόθεσμη απαίτηση.

 • Εφόσον οι πληροφορίες για τους ξένους πελάτες μου είναι θετικές και ο ΟΑΕΠ προτίθεται να με ασφαλίσει, θα μου καλύψει το 100% της αξίας των τιμολογίων;

  Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης που μπορεί να προσφέρει ο ΟΑΕΠ είναι 95%.

 • Ποια είναι η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, εκκαθάρισης της ζημιάς, έγκρισης και καταβολής της αποζημίωσης;

  Σε όλα τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, υπάρχουν στους «Γενικούς Όρους» συγκεκριμένες διατάξεις που καθορίζουν τη μορφή συνεργασίας του ασφαλισμένου με το Τμήμα Ζημιών του Οργανισμού.

  Ταυτόχρονα με την καταβολή της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος εξαγωγέας παραδίδει «εξοφλητική απόδειξη» για το εκκαθαρισθέν ποσό της ζημιάς, καθώς και «Σύμβαση Εκχώρησης» για το εν λόγω ποσό (ποσόν της απαίτησης του στο μέτρο που έχει ασφαλιστεί από τον ΟΑΕΠ). Μετά την καταβολή της αποζημίωσης, ο ΟΑΕΠ προσπαθεί να επανεισπράξει ό,τι μπορεί από την εκχωρηθείσα οφειλή, μέσω συνεργασίας του με ειδικές εταιρίες του εξωτερικού (Debt Collecting Agents ) ή Δικηγορικά Γραφεία.

  Tο συνολικό ανώτατο ύψος αποζημίωσης για όλους τους επελθόντες κινδύνους και για όλες τις επελθούσες ζημίες που καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το τριακονταπλάσιο (30πλάσιο) των καταβληθέντων στον ΟΑΕΠ ασφαλίστρων, αφαιρουμένων τυχόν επασφαλίστρων και ασφαλίστρων που αντιστοιχούν σε φορτώσεις κατά τον χρόνο τυχόν εγκριθείσας παράτασης διάρκειας φορτώσεων.

 • Σε περίπτωση που χρηματοδοτηθώ από εμπορική τράπεζα για την εκτέλεση εξαγωγικής παραγγελίας ή την κατασκευή τεχνικού έργου, μπορώ να εκχωρήσω το δικαίωμά μου για αποζημίωση, σαν εγγύηση (collateral) προς τη χρηματοδοτούσα τράπεζα;

  Παρόλο που ο ΟΑΕΠ, με βάση τον Καταστατικό Νόμο του, δεν έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί εξαγωγείς ή επιχειρηματίες γενικότερα, όμως μπορεί και συμβάλει έμμεσα στη χρηματοδότηση εξαγωγέων ή κατασκευαστών τεχνικών έργων κλπ., αφού παρέχει το δικαίωμα σε όλους τους ασφαλισμένους πελάτες του που χρηματοδοτούνται από εμπορικές τράπεζες, να εκχωρούν στις χρηματοδοτούσες τράπεζες το δικαίωμά τους για αποζημίωση, σαν παροχή «εγγύησης» (collateral). Αυτό σημαίνει, ότι σε περίπτωση επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου και καταβολής αποζημίωσης, η αποζημίωση δεν καταβάλλεται στον ασφαλισμένο εξαγωγέα, αλλά στην χρηματοδοτούσα τράπεζα προς την οποία ο εξαγωγέας εκχώρησε το δικαίωμά του για αποζημίωση.