Από την 01.01.2013 τίθεται σε ισχύ μία νέα και πλήρως αναμορφωμένη «Ανακοίνωση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλιση των Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων, η οποία μάλιστα για πρώτη φορά περιέχει συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια (δείκτες) με βάση τα οποία θα κρίνεται αν μία χώρα-μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να εξαιρείται προσωρινά από τη λίστα των «Εμπορεύσιμων Χωρών» που είναι οι Χώρες-Μέλη Ο.Ο.Σ.Α. Η παραπάνω νέα «Ανακοίνωση» δημοσιεύτηκε ήδη στην «Επίσημη Εφημερίδα» της Ε.Ε. με στοιχεία O.J. C 392/19.12.2012, ενώ θα ισχύσει από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2018.

Προκειμένου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Δ/ση Ανταγωνισμού) να εξετάσει, με βάση τα κριτήρια της νέας «Ανακοίνωσης», αν η Ελλάδα θα πρέπει να επανέλθει στη λίστα των «Εμπορεύσιμων Χωρών», ή να παραμείνει για ένα ακόμα χρόνο εκτός της λίστας (δηλ. να συνεχιστεί το ευνοϊκό καθεστώς που ίσχυσε από την 21.04.2012 και που λήγει την 31.12.2012), την 06.11.2012 δημοσίευσε στο ειδικό site «Δημοσίων Διαβουλεύσεων» μία πρόσκληση (Information Request) προς υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων και πληροφοριών από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαβούλευσης, η οποία έγινε από 6.11.2012 μέχρι 23.11.2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη τροποποίησε το Παράρτημα της νέας Ανακοίνωσης, όπου και πάλι εξαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των «Εμπορεύσιμων Χωρών» για το διάστημα από 1.1.2013 έως 31.12.2013. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι, το ευνοϊκό καθεστώς για τους εισαγωγείς της Ελλάδος παρατείνεται για ένα ακόμη έτος. Για τους ενδιαφερόμενους, η νέα τροπολογία δημοσιεύτηκε στην «Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.» με στοιχεία: C 398/22.12.2012.