https://antibiotiqueaugmentin.com/nephrite-augmentin/

Σε όλα τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια του ΟΑΕΠ, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Ασφάλισης στο οποίο υπάγονται , υπάρχουν στους «Γενικούς Όρους» συγκεκριμένες διατάξεις που καθορίζουν τη μορφή συνεργασίας του ασφαλισμένου με το Τμήμα Ζημιών του Οργανισμού, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν ανάλογα με τον επελθόντα ασφαλισμένο κίνδυνο, τη διαδικασία εκκαθάρισης της ζημιάς, καθώς και καταβολής της αποζημίωσης.

Επίσης, στους «Γενικούς Όρους» περιγράφονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος εκπίπτει του δικαιώματός του για αποζημίωση, εκ των οποίων οι βασικότερες είναι παραβάσεις ουσιωδών Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, καθώς και οι τυχόν «ποιοτικές διαφορές» που αποδεδειγμένα υπάρχουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αν οι αποδεδειγμένες ποιοτικές διαφορές αφορούν μόνο σ' ένα συγκεκριμένο ποσοστό της παραληφθείσας ποσότητας, εννοείται ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται αφορά την αξία του ποσοστού της συνολικής ποσότητας που βρέθηκε εντάξει.

Σε περίπτωση Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμης Εξαγωγικής Πίστωσης, αν ο ξένος αγοραστής δεν πληρώσει κατά την ημέρα που η οφειλή του καθίσταται «ληξιπρόθεσμη», τότε ο ασφαλισμένος εξαγωγέας έχει το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση του ΟΑΕΠ, να εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εξόφλησης μέχρι και 60 ημέρες. Αν και η παράταση των 60 ημερών παρέλθει χωρίς εξόφληση, τότε ο εξαγωγέας έχει δικαίωμα να δώσει και άλλη παράταση, αλλά μόνο κατόπιν έγκρισης του ΟΑΕΠ, ή να ζητήσει την εκκίνηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης, πράγμα που μπορεί να κάνει και μετά παρέλευση 20 ημερών από το «ληξιπρόθεσμο» της οφειλής (χωρίς παράταση).

Συνήθως, όταν παρέρχονται 20 ή και 30 ημέρες από το ληξιπρόθεσμο, και δεν υπάρχει ακόμα εξόφληση, ο ασφαλισμένος εξαγωγέας αποστέλλει στον ξένο πελάτη του «επιστολές όχλησης», ενώ αν και αυτή η προσπάθεια δεν τελεσφορήσει, ζητά από τον ΟΑΕΠ να αποστείλει προς τον «δύστροπο» οφειλέτη μία «επιστολή όχλησης», απειλώντας τον ότι σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει την οφειλή του, θα διωχθεί δικαστικά από τον ΟΑΕΠ. Σε πολλές περιπτώσεις, η «επιστολή όχλησης» του ΟΑΕΠ αποδίδει και ο οφειλέτης πληρώνει, έστω και καθυστερημένα.

Εάν οι παραπάνω προσπάθειες του εξαγωγέα και του ΟΑΕΠ δεν φέρουν αποτέλεσμα, ο εξαγωγέας ζητά από τον Οργανισμό να ξεκινήσει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης, οπότε ο «Φάκελλος Ασφάλισης» διαβιβάζεται από το «Τμήμα Κατάρτισης Συμβολαίων & Εξυπηρέτησης Πελατών» στο «Τμήμα Ζημιών & Είσπραξης Απαιτήσεων», όπου και διαμορφώνεται ο «Φάκελλος Ζημιάς» του ασφαλισμένου για το συγκεκριμένο αγοραστή, όπου περιέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για παράδειγμα, σε περίπτωση «υπερημερίας», εκτός από τιμολόγια, φορτωτικές, κλπ., απαιτείται και «εξώδικη όχληση» προς τον ξένο οφειλέτη.

Αφού ο «Φάκελλος Ζημιάς» ετοιμαστεί, συντάσσεται «Εισηγητικό Σημείωμα Ζημιάς» από το Τμήμα Ζημιών για το Δ.Σ. του Οργανισμού, συνοδευόμενο και από σχετική γνωμοδότηση που συντάσσεται από το Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΠ, οπότε το Δ.Σ. εγκρίνει, ή απορρίπτει την καταβολή αποζημίωσης.

Προκειμένου να γίνει η «εκκαθάριση» της ζημιάς, ο αρμόδιος χειριστής του Τμήματος Ζημιών αφαιρεί από το συνολικό ποσό της εκκρεμούσας οφειλής τυχόν χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν έναντι, τυχόν ποσά από πιστωτικά σημειώματα, κλπ. Το εναπομένον υπόλοιπο πολλαπλασιάζεται επί το ποσοστό κάλυψης και επί την συναλλαγματική ισοτιμία fixing του ευρώ προς το ξένο νόμισμα του τιμολογίου, η οποία ίσχυε κατά την ημέρα υπογραφής του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Ταυτόχρονα με την καταβολή της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος εξαγωγέας παραδίδει «εξοφλητική απόδειξη» για το εκκαθαρισθέν ποσό της ζημιάς, καθώς και «Σύμβαση Εκχώρησης» για το εν λόγω ποσό (ποσόν της απαίτησης του στο μέτρο που έχει ασφαλιστεί από τον ΟΑΕΠ). Μετά την καταβολή της αποζημίωσης, ο ΟΑΕΠ προσπαθεί να επανεισπράξει ό,τι μπορεί από την εκχωρηθείσα οφειλή, μέσω συνεργασίας του με ειδικές εταιρίες του εξωτερικού (Debt Collecting Agents ) ή Δικηγορικά Γραφεία.

Για τις άλλες περιπτώσεις Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, δηλ. Τεχνικών Έργων, Επενδύσεων Εξωτερικού, κλπ., η διαδικασία αποζημίωσης κινείται στην ίδια «φιλοσοφία», μόνο που διαφέρουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση, οι «Γενικοί Όροι» των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων περιγράφουν λεπτομερώς τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κλπ.

Tο συνολικό ανώτατο ύψος αποζημίωσης για όλους τους επελθόντες κινδύνους και για όλες τις επελθούσες ζημίες που καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το τριακονταπλάσιο (30πλάσιο) των καταβληθέντων στον ΟΑΕΠ ασφαλίστρων, αφαιρουμένων τυχόν επασφαλίστρων και ασφαλίστρων που αντιστοιχούν σε φορτώσεις κατά τον χρόνο τυχόν εγκριθείσας παράτασης διάρκειας φορτώσεων.

Συχνές Ερωτήσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα

+30 2119966200 - 2103310017

+30 2103244074

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25

+30 2310548718

+30 2310548762