https://antibiotiqueaugmentin.com/nephrite-augmentin/

Με τα Προγράμματα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων μπορείτε να ασφαλίσετε από μία μεμονωμένη φόρτωση αγαθού ή και υπηρεσίας, έως και το σύνολο του εξαγωγικού σας τζίρου, τόσο για εμπορικούς όσο και για πολιτικούς κινδύνους, με ανταγωνιστικό κόστος.

Για τα τιμολόγια που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΠ μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε για το 80% της αξίας τους μέσω του προγράμματος «Εξωστρέφεια», με ανώτατο ανακυκλούμενο πιστωτικό όριο ανά εξαγωγέα το 1.000.000 €.

Όπως είναι γνωστό, η ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (διάρκειας μέχρι 12 μηνών) έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, αποτελεί το βασικότερο έργο που μέχρι σήμερα επιτελεί ο ΟΑΕΠ. Εννοείται φυσικά, ότι η ασφάλιση μπορεί να καλύπτει εξαγωγές όχι μόνο αγαθών, αλλά και υπηρεσιών.

Στο άρθρο 3 του ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν.1796/88) περιγράφονται οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι, οι οποίοι μπορεί να είναι εμπορικοί και πολιτικοί. Οι κυριότεροι εμπορικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι η αφερρεγγυότητα και η υπερημερία του ξένου αγοραστή-οφειλέτη, ενώ οι κυριότεροι πολιτικοί κίνδυνοι είναι γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος, σεισμός, θεομηνίες κ.λπ), απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, κήρυξη δικαιοστασίου, ακύρωση της άδειας εισαγωγής.

Η διαδικασία ασφάλισης είναι πολύ απλή και σύντομη. Ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας συμπληρώνει το ειδικό έντυπο της αίτησης, το οποίο μαζί με την απόδειξη κατάθεσης των εξόδων πληροφοριών υποβάλει στον ΟΑΕΠ. Στη συνέχεια, η αρμόδια Υπηρεσία εξετάζει τα στοιχεία της αίτησης και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών και ενημερώνεται γραπτώς ο εξαγωγέας για τα πιστωτικά όρια ανά αγοραστή (εγκεκριμένα ή μη) καθώς και για τους κύριους όρους ασφάλισης και, εφόσον ο εξαγωγέας τους αποδέχεται, συντάσσεται εις διπλούν το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και υπογράφεται από τα δύο μέρη.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν οι βασικοί όροι ασφάλισης που είναι τρεις: (1) το ποσοστό κάλυψης της ασφαλισμένης τιμολογιακής αξίας, (2) το πιστωτικό όριο για κάθε συγκεκριμένο ξένο αγοραστή, και (3) το ασφάλιστρο.

1. Ποσοστό Κάλυψης: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ιδρυτικού νόμου του ΟΑΕΠ (Ν.1796/88), ο Οργανισμός μπορεί να καλύπτει μέχρι το 95% της ασφαλισμένης τιμολογιακής αξίας. Φυσικά, το κατά περίπτωση καθοριζόμενο από τον ΟΑΕΠ ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του ξένου αγοραστή και την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας προορισμού. Για το λόγο αυτό, στο ίδιο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο όπου καλύπτονται εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι, διαφοροποιούνται τα ποσοστά κάλυψης για κάθε μία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες κινδύνων.

2. Πιστωτικό Όριο: Για κάθε ξένο αγοραστή υπολογίζεται ένα μέγιστο ποσό (όριο) μέχρι του οποίου ο ασφαλισμένος εξαγωγέας μπορεί να παρέχει πιστώσεις ανά πάσα χρονική στιγμή. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι το πιστωτικό όριο είναι ανακυκλούμενο (revolving) και παύει να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ληξιπρόθεσμη απαίτηση.

3. Ασφάλιστρο: Το ύψος του ασφαλίστρου καθορίζεται κατά περίπτωση και υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της ασφαλισμένης αξίας του τιμολογίου. Το ασφάλιστρο εξαρτάται βασικά από τον αριθμό των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής έναντι των οποίων ζητά να καλυφθεί ο εξαγωγέας, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση διαφόρων παραμέτρων, όπως π.χ. το είδος του εξαγόμενου προϊόντος, η φερεγγυότητα του ξένου αγοραστή, ο τρόπος διακανονισμού της πληρωμής, η οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας προορισμού, κλπ.

Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, είναι ότι ο εξαγωγέας, μετά από σχετική έγκριση του ΟΑΕΠ, μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του για αποζημίωση (όπως προκύπτουν από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο) στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, σαν εγγύηση (collateral) για χρηματοδότησή του.

Εννοείται φυσικά, ότι παρόμοια με την παραπάνω εκχώρηση μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος εξαγωγέας και σε τρίτο, όπως π.χ. σε άλλο επιχειρηματία -προμηθευτή του, κλπ.

Σε περίπτωση Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμης Εξαγωγικής Πίστωσης, αν ο ξένος αγοραστής δεν πληρώσει μέχρι και είκοσι (20) ημέρες μετά την κανονική λήξη του τιμολογίου, η οφειλή του καθίσταται «ληξιπρόθεσμη»και ο ασφαλισμένος εξαγωγέας έχει τις εξής δυνατότητες: i) Nα εγκρίνει παράταση της προθεσμίας εξόφλησης μέχρι και 60 ημέρες, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του ΟΑΕΠ. Αν η παράταση των 60 ημερών παρέλθει χωρίς εξόφληση, τότε ο εξαγωγέας έχει δικαίωμα να δώσει και άλλη παράταση, αλλά μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης του ΟΑΕΠ. ii) Να ζητήσει από τον ΟΑΕΠ να αποστείλει προς τον οφειλέτη μία «επιστολή όχλησης». Σε πολλές περιπτώσεις, η «επιστολή όχλησης» του ΟΑΕΠ αποδίδει και ο οφειλέτης πληρώνει, έστω και καθυστερημένα. iii) Να ζητήσει την εκκίνηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης.

Η διαδικασία αποζημίωσης που εφαρμόζεται σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισμένους κινδύνους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα, περιγράφονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, τους οποίους θα πρέπει να διαβάζουν πολύ προσεκτικά και να τηρούν στο ακέραιο οι ασφαλισμένοι εξαγωγείς.

Ανάλογα με το είδος του κινδύνου που έχει επέλθει και την ταχύτητα ανταπόκρισης του εξαγωγέα στις σχετικές υποχρεώσεις του έναντι του ΟΑΕΠ, η χρονική διάρκεια που μεσολαβεί από την αναγγελία επέλευσης του κινδύνου μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης, μπορεί να κυμαίνεται από 3 μέχρι και 9 μήνες, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ανώτατο ύψος αποζημίωσης για όλους τους επελθόντες κινδύνους και για όλες τις επελθούσες ζημίες που καλύπτονται με το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το τριακονταπλάσιο (30πλάσιο) των καταβληθέντων στον ΟΑΕΠ ασφαλίστρων δυνάμει του ιδίου ασφαλιστηρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα

+30 2119966200 - 2103310017

+30 2103244074

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25

+30 2310548718

+30 2310548762