logo

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

8005000017

Ο Ο.Α.Ε.Π συμμετέχει στις συνεδριάσεις των «Ομάδων Εργασίας Εξαγωγικών Πιστώσεων» στην Ε.Ε. και στον Ο.Ο.Σ.Α.

 

Από το 1994 μέχρι και σήμερα, δηλ. πάνω από 16 χρόνια, ο πρώην Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής του ΟΑΕΠ Δρ. Κλέαρχος Ευστρατόγλου εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των «Ομάδων Εργασίας Εξαγωγικών Πιστώσεων» που λειτουργούν στα πλαίσια της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α., με την ιδιότητα του Αρχηγού της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.

Μέσω της παραπάνω εκπροσώπησης της χώρας μας, υπήρξε ενεργός συμμετοχή της Ελλάδος (μέσω του ΟΑΕΠ) στα δρώμενα της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. όσον αφορά στη διαμόρφωση νέων Κανόνων, Συμφωνιών, κλπ. στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα της χρηματοδότησης και ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων. Ταυτόχρονα όμως, υπήρξε και σημαντική ωφέλεια για τον ίδιο τον ΟΑΕΠ, αφού είχε άμεση ενημέρωση και γνώση των Κανόνων, Αποφάσεων, Συμφωνιών, κλπ. που είχαμε συμβατική δέσμευση να εφαρμόζουμε σαν χώρα, ενώ ταυτόχρονα, η άμεση επαφή του εκπροσώπου της Ελλάδος Δρ. Κλέαρχου Ευστρατόγλου με τους αντίστοιχους εκπροσώπους όλων των άλλων ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε. αλλά και του Ο.Ο.Σ.Α. γενικότερα, υπήρξε πολύ χρήσιμη για τον Ελληνικό ΟΑΕΠ, ο οποίος στην περίοδο 1994 και μέχρι σήμερα αναπτύχθηκε σε σημαντικό βαθμό, υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και νέα Προγράμματα Ασφάλισης, επιμόρφωση του προσωπικού του με αποστολές σε άλλους ΟΑΕΠ του εξωτερικού, κλπ.

Όσον αφορά ειδικότερα στα Προγράμματα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (με ασφαλιζόμενες πιστώσεις άνω των 2 ετών) που συνδέονται με εξαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, με τεχνικά έργα στο εξωτερικό, καθώς και με επενδύσεις ελλήνων επιχειρηματιών στο εξωτερικό, ο ΟΑΕΠ απέκτησε πολύ χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες όσον αφορά στον προσδιορισμό του κινδύνου χώρας και των σχετικών ασφαλίστρων, με βάση το στατιστικό μοντέλο CRAM (Country Risk Assessment Model) που «τρέχει» στα πλαίσια της «Ομάδας Ασφαλίστρων» και της «Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Κινδύνου Χώρας» που λειτουργούν σε μόνιμη βάση στα πλαίσια του Ο.Ο.Σ.Α. και στις οποίες συμμετέχει εκπρόσωπος του ΟΑΕΠ.

Επίσης, με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των αρμοδίων στελεχών των ΟΑΕΠ χωρών-μελών της Ε.Ε., ο Ελληνικός ΟΑΕΠ γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποια είναι η «Πολιτική Κάλυψης» (Cover Policy) του κάθε ΟΑΕΠ των χωρών-μελών της Ε.Ε., δηλ. ποιες από τις 210 περίπου χώρες ασφαλίζονται για εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους, και με ποιους όρους και προϋποθέσεις (ποσοστά κάλυψης, ασφάλιστρα, κλπ.), καθώς και ποιες χώρες δεν ασφαλίζονται καθόλου (Off-Cover) λόγω πολύ υψηλού πολιτικού κινδύνου.

Από την 1.3.2010 διορίστηκε νέα Διοίκηση στον Οργανισμό με Γενικό Δ/ντή τον κ. Βασίλη Λάζαρη, ενώ έκτοτε, ο κ. Ευστρατόγλου υπηρετεί στον Οργανισμό ως «Ειδικός Σύμβουλος» της Διοίκησης επί θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και Αντασφάλισης.

Οι «Ομάδες Εργασίας Εξαγωγικών Πιστώσεων” που λειτουργούν στα πλαίσια της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. είναι οι εξής:

1. «Ομάδα Εργασίας Εξαγωγικών Πιστώσεων» της Ε.Ε.

2. «Ομάδα των Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό» του Ο.Ο.Σ.Α.

3. «Ομάδα Εξαγωγικών Πιστώσεων & Εγγυήσεων» του Ο.Ο.Σ.Α.

4. «Ομάδα Ασφαλίστρων» του Ο.Ο.Σ.Α.

5. «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Κινδύνου Χώρας» του Ο.Ο.Σ.Α.

Ο ΟΑΕΠ εκπροσωπεί την Ελλάδα συμμετέχοντας με ανώτερα στελέχη του στις συνεδριάσεις των «Ομάδων Εργασίας» 1 και 5. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε συνοπτικές πληροφορίες για τις δύο αυτές «Ομάδες Εργασίας».

 

«Ομάδα Εργασίας Εξαγωγικών Πιστώσεων» του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η Ομάδα αυτή ονομάζεται «CWG: Council Working Group on Export Credits», ή εναλλακτικά, «ECG: Export Credits Group». Η Ομάδα συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 1960 με σχετική Απόφαση του Συμβουλίου της τότε Ε.Ο.Κ. (O.J. 66/27.10.1960) και αποτελεί μία από τις πολλές «τεχνοκρατικές» Ομάδες του Συμβουλίου με κύριο έργο την αξιολόγηση και τελική διαμόρφωση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου αυτές να καταλήξουν σε Αποφάσεις, Οδηγίες, κλπ. του Συμβουλίου, κυρίως όσον αφορά σε θέματα χρηματοδότησης και ασφάλισης μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, δηλ. πιστώσεων διάρκειας άνω των 2 ετών, οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (officially supported export credits). Στην Ομάδα συμμετέχουν Αντιπροσωπείες από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ σε κάθε Αντιπροσωπεία υπάρχει ένας Αρχηγός (Head of Delegation) και τα υπόλοιπα 2, ή 3 μέλη είναι ανώτατα στελέχη διαφόρων Υπουργείων όπως Οικονομίας, Οικονομικών, Εξωτερικών, κλπ., καθώς και των αντίστοιχων Ο.Α.Ε.Π.

Στην Ομάδα προεδρεύει ο Αρχηγός της Αντιπροσωπείας της οποίας η χώρα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. για το συγκεκριμένο 6μηνο. Στο 1ο 6μηνο του 2011 προεδρεύει η Ουγγαρία και στο 2ο 6μηνο θα προεδρεύσει η Πολωνία (η πιο πρόσφατη Προεδρία της Ελλάδος ήταν το 1ο 6μηνο 2003, στην οποία προήδρευσε ο κ. Ευστρατόγλου, ενώ η επόμενη θα είναι στο 1ο 6μηνο του 2014). Στην Ομάδα συμμετέχουν επίσης, ο εκπρόσωπος της Commission (ανώτατο στέλεχος της Γ.Δ. Εμπορίου/Τμήμα Εξαγωγικών Πιστώσεων), καθώς και εκπρόσωπος της Γραμματείας του Συμβουλίου, ο οποίος κρατά τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Ομάδας. Οι Συνεδριάσεις της Ομάδας γίνονται μία φορά το μήνα (εκτός Αυγούστου) και κάθε φορά διαρκούν επί 2 ημέρες (από 10 π.μ. μέχρι 6 μ.μ.). Εννοείται ότι, οι Ημερήσιες Διατάξεις (Η.Δ.) αποστέλλονται στους Αρχηγούς των 27 Αντιπροσωπειών τουλάχιστον 4-5 ημέρες πριν, ενώ για αρκετά θέματα της Η.Δ. οι Αρχηγοί των Αντιπροσωπειών της Ομάδας μπορούν και κοινοποιούν σε όλες τις υπόλοιπες Αντιπροσωπείες και στην Commission τις γραπτές «θέσεις» των χωρών τους με email. Κατά τις συνεδριάσεις της Ομάδας αυτής συζητούνται και αποφασίζονται θέματα που αφορούν κυρίως: (1) σε εναρμόνιση των πολιτικών χρηματοδότησης και ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που εφαρμόζονται από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε., (2) σε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ο.Α.Ε.Π. των χωρών-μελών της Ε.Ε., για τους όρους ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχονται σε αγοραστές χωρών μη-μελών Ο.Ο.Σ.Α., και (3) σε συζήτηση και ψηφοφορία με σκοπό τη διαμόρφωση «Κοινοτικής Θέσης» για τα θέματα που συζητούνται στην «Ομάδα Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό» του Ο.Ο.Σ.Α.

 

«Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του Ο.Ο.Σ.Α. για τον Κίνδυνο Χώρας»

Στα πλαίσια των διατάξεων της Συμφωνίας του «Διακανονισμού» για τα «Ελάχιστα Επίπεδα Ασφαλίστρων», έχει συγκροτηθεί επίσης και λειτουργεί σε μόνιμη βάση, μία άλλη Ομάδα Εργασίας που ονομάζεται «Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων Κινδύνου Χώρας» (Group of Country Risk Experts). Στην Ομάδα αυτή συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τους Ο.Α.Ε.Π. όλων των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α., ενώ έργο της Ομάδας είναι η επαναξιολόγηση του πολιτικού κινδύνου των χωρών του μοντέλου, με βάση την οποία άλλες χώρες αναβαθμίζονται (δηλ. μικραίνει ο αριθμός που δείχνει την κατηγορία πολιτικού κινδύνου στην οποία εντάσσονται), και άλλες χώρες υποβαθμίζονται (δηλ. μεγαλώνει ο αριθμός που δείχνει την κατηγορία πολιτικού κινδύνου στην οποία εντάσσονται). Η παραπάνω Ομάδα συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο (Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο, Οκτώβριο) και επαναξιολογεί τον πολιτικό κίνδυνο για συγκεκριμένες χώρες μη-μέλη Ο.Ο.Σ.Α., τροφοδοτώντας το παραπάνω μοντέλο με στοιχεία της οικονομικής, δημοσιονομικής και πολιτικής κατάστασης των χωρών. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου η Ομάδα επαναξιολογεί τον πολιτικό κίνδυνο στις χώρες της Ευρώπης και τις χώρες CIS (Ανεξάρτητες Χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.),
  • Στη συνεδρίαση του Απριλίου τις χώρες της Ασίας και Νοτίου Αφρικής,
  • Στη συνεδρίαση του Ιουνίου τις χώρες της Αμερικής και της Κεντρικής & Ανατολικής Αφρικής, και
  • Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου τις χώρες της Μέσης Ανατολής, Βόρειας & Δυτικής Αφρικής.

Μετά από κάθε συνεδρίαση της παραπάνω Ομάδας, ο σχετικός επικαιροποιημένος πίνακας με τις 210 περίπου χώρες, ταξινομημένες στις 8 κατηγορίες πολιτικού κινδύνου, δημοσιεύεται και παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες του Ο.Ο.Σ.Α. (www.oecd.org). Επίσης, ο εκάστοτε ισχύων πίνακας δίδεται και από τις ιστοσελίδες του ΟΑΕΠ (www.oaep.gr), ανατρέχοντας στο menu της πρώτης σελίδας (αριστερά), στην τελευταία ένδειξη με τίτλο «Κίνδυνος Χώρας». Παρατίθεται σχετικό άρθρο, καθώς και ο πίνακας ταξινόμησης των χωρών με κριτήριο τον κίνδυνο χώρας.

Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι προφανή τα οφέλη της χώρας που αναβαθμίζεται, αφού η ταξινόμησή της σε χαμηλότερη κατηγορία πολιτικού κινδύνου συνεπάγεται και χαμηλότερα επίπεδα ελάχιστων ασφαλίστρων, ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει όταν μία χώρα υποβαθμίζεται με ταξινόμησή της σε υψηλότερη κατηγορία πολιτικού κινδύνου.

Οι εμπειρογνώμονες των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α. που συμμετέχουν στην «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Κινδύνου Χώρας» λειτουργούν με αυστηρά «τεχνοκρατικά» κριτήρια, αναβαθμίζοντας ή υποβαθμίζοντας μία χώρα μη-μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. με βάση τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν την οικονομική, δημοσιονομική και πολιτική κατάσταση της αξιολογούμενης χώρας, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η «εμπειρία πληρωμών» που έχουν για την υπό εξέταση χώρα οι ΟΑΕΠ των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α. των οποίων εκπρόσωποι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της παραπάνω «Ομάδας Εργασίας».

 

Αθήνα, 20.4.2011

Δρ. Κλέαρχος Ευστρατόγλου Ειδικός

Σύμβουλος ΟΑΕΠ

το κείμενο σε | pdf

 

 
logoΕγγραφείτε τώρα στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι τα νέα προγράμματα και τα τελευταία νέα του ΟΑΕΠ
 Διεύθυνση

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα
Τ: +30 (211) 9966200 - (210) 3310017
F: +30 (210) 3244074
 
Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25
Τ: +30 (2310) 548718
F: +30 (2310) 548762
Ε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.