Δεσμευτική Νομοθεσία Ε.Ε. και Ο.Ο.Σ.Α.

Στα πλαίσια της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. υπάρχουν συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα που υπαγορεύουν τους όρους, τις προϋποθέσεις, κλπ. της ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων από Κρατικούς ΟΑΕΠ, αφενός για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των Κρατικών και Ιδιωτικών ασφαλιστών όσον αφορά στην ασφάλιση των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, και αφετέρου, για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των Κρατικών ΟΑΕΠ των χωρών-Μελών του Ο.Ο.Σ.Α. όσον αφορά στην ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (άνω των 2 ετών) οι οποίες «εξ ορισμού» τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (officially supported) επειδή θεωρούνται ως «μη εμπορεύσιμος» κίνδυνος. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα βασικότερα σχετικά κείμενα. Σημειώνεται ότι τα κείμενα της Ε.Ε. δίνονται στην ελληνική γλώσσα ενώ εκείνα του Ο.Ο.Σ.Α. μόνο στην αγγλική. 

Δεσμευτική Νομοθεσία Ε.Ε.

1. Οδηγία 98/99 εκ του Συμβουλίου της 07.05.1998 για την εναρμόνιση των κυριότερων διατάξεων που διέπουν την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για πράξεις μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κάλυψης (O.J. L 148/22/ 19.05.1998)

2. Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη  μορφή εγγυήσεων (O.J. C 155/10 20.06.2008)

3. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1233/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.11.2011, για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης και την κατάργηση των απόφασεων 2001/76/ΕΚ του Συμβουλίου (O.J. L 326/45 08.12.2011)

4. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκης Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων (O.J. C 392/1 19.12.2012)

5. Ανακοίνωση για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 (O.J. C 91 I/1 20.03.2020)

Δεσμευτική Νομοθεσία Ο.Ο.Σ.Α.

Εν προκειμένω παρουσιάζουμε τέσσερα νομικά κείμενα του Ο.Ο.Σ.Α. που είναι τα εξής:

1.Διακανονισμός για τις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης (Arrangement on Officially Supported Export Credits) [TAD/PG(2020)1]. Αυτό το νομικό κείμενο ισχύει από τον Απρίλιο 1978, έχοντας βέβαια από τότε υποστεί πολλές τροποποιήσεις, βελτιώσεις, κλπ. προκειμένου να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της διεθνούς αγοράς όσον αφορά στις μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις (άνω των 2 ετών) οι οποίες, στα πλαίσια της παραπάνω Συμφωνίας των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α., «εξ ορισμού» τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης, δηλ. η ασφάλισή τους καλύπτεται με την Εγγυοδοσία του Δημοσίου των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α.

Η παραπάνω Συμφωνία αποτελεί μία «Συμφωνία Κυρίων» (Gentlemen’s Agreement) μεταξύ των «Συμμετεχόντων» (Participants) η οποία έχει απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Αν και δεν αποτελεί μία «Πράξη Ο.Ο.Σ.Α.» (OECD Act), τηρείται αυστηρά από τους «Συμμετέχοντες» και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία Ο.Ο.Σ.Α. (Export Credits Division). Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι, η Συμφωνία του «Διακανονισμού» στα πλαίσια της Ε.Ε. αποτελεί όχι «Συμφωνία Κυρίων», αλλά υποχρεωτική νομοθεσία γιατί έχει ενταχθεί στο Κοινοτικό Δίκαιο σαν Απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Η παραπάνω Συμφωνία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης. Ο κύριος σκοπός της είναι η δημιουργία ενός «πλαισίου ίσων κανόνων παιγνιδιού» (level playing field) όσον αφορά στη χρηματοδότηση και ασφάλιση των μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, ούτως ώστε, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εξαγωγέων των χωρών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α. να βασίζεται κυρίως στην ποιότητα και την τιμή των εξαγόμενων προϊόντων, και όχι την παροχή ευνοϊκότερων όρων παροχής μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης.

Οι «Συμμετέχοντες» (Participants) στην παραπάνω Συμφωνία είναι οι εξής 9: Αυστραλία, Καναδάς, Ε.Ε., Ιαπωνία, Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Η.Π.Α.

2. Πρόταση του Συμβουλίου Ο.Ο.Σ.Α. για τη Δωροδοκία στα πλαίσια των Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης (OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits) [TD/ECG(2019)2]. Αυτή η Συμφωνία προτάθηκε από την Ομάδα του Ο.Ο.Σ.Α. που ονομάζεται «Ομάδα Εργασίας για τις Εξαγωγικές Πιστώσεις & τις Εγγυήσεις Πιστώσεων» (Working Party on Export Credits & Credit Guarantees), ενώ εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ο.Ο.Σ.Α. (OECD Council) την 14.03.2019.

3. Πρόταση του Συμβουλίου Ο.Ο.Σ.Α. για περαιτέρω πάταξη της Δωροδοκίας Ξένων Αξιωματούχων του Δημοσίου στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Recommendation of the Council for further combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) [Adopted by the Council on 26.11.2009].

4. Πρόταση του Συμβουλίου Ο.Ο.Σ.Α. για Κοινές Προσεγγίσεις στις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης, στα πλαίσια Προστασίας του Περβάλλοντος και της Κοινωνίας (Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence) [TD/ECG(2016)3]. Η Συμφωνία αυτή, για λόγους συντομίας συνήθως αποκαλείται απλά «Κοινές Προσεγγίσεις» (Common Approaches).