ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Το πρόγραμμα ασφάλισης Τεχνικών Έργων αποτελεί μία ειδική περίπτωση μεσο-μακροπρόθεσμης ασφάλισης ειδικά για τεχνικά έργα τα οποία εκτελούν ελληνικές τεχνικές εταιρίες στο εξωτερικό. Καλύπτονται εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής της αξίας του έργου από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς – οφειλέτες των ξένων χωρών.

Οι κυριότεροι εμπορικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι η αφερεγγυότητα και η υπερημερία του ξένου αγοραστή-οφειλέτη, ενώ οι κυριότεροι πολιτικοί κίνδυνοι είναι γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος, σεισμός, θεομηνίες κλπ), αθέτηση/μη εκπλήρωση όρων σύμβασης εκ μέρους του χρεώστη, παρεμπόδιση ή καθυστέρηση μεταφοράς κεφαλαίων, χρεοστάσιο.

Με το προϊόν αυτό διασφαλίζεται η πληρωμή για την εκτέλεση του έργου και παράλληλα διευκολύνεται η εξεύρεση χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα, αφού προβλέπεται το δικαίωμα εκχώρησης της απαίτησης αποζημίωσης στην εκάστοτε χρηματοδοτούσα τράπεζα, σαν εγγύηση.

Διαδικασία ασφάλισης

 • Συμπλήρωση του ειδικού εντύπου και υποβολή του στον ΟΑΕΠ, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτοχρηματοδοτούμενου τεχνικού έργου, το βασικότερο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι η σχετική μελέτη βιωσιμότητας του έργου
 • Εξέταση των στοιχείων της αίτησης. Εντοπισμός και αξιολόγηση των κινδύνων του έργου. Aξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ξένου φορέα
 • Γραπτή ενημέρωση του εξαγωγέα για τα πιστωτικά όρια καθώς και για τους κύριους όρους ασφάλισης
 • Σύνταξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη σύμβαση μεταξύ της ελληνικής τεχνικής εταιρείας και του ξένου φορέα που θα παραλάβει και θα πληρώσει το τεχνικό έργο

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

α. Παρέχεται κάλυψη Πολιτικών ή Εμπορικών Κινδύνων ή συνδυασμός των δύο

β. Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια δεν είναι τυποποιημένα. Συνδέονται άμεσα με την  Σύμβαση Έργου μεταξύ της ελληνικής τεχνικής εταιρείας και του ξένου φορέα, άρα κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αποτελεί και ειδική περίπτωση.

γ. Ο ΟΑΕΠ υποχρεούται να εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες που προκύπτουν από την συμφωνία του ΟΟΣΑ: «Διακανονισμός για τις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης». Υπάρχουν «Ειδικοί Όροι» οι οποίοι προέρχονται από την υποχρέωση τήρησης της παραπάνω συμφωνίας του ΟΟΣΑ σύμφωνα με τους οποίους προβλέπονται ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων, μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής κλπ.

Βασικοί Όροι ασφάλισης

 • 1 Ποσοστό Κάλυψης

  Το ύψος του ποσοστού κάλυψης καθορίζεται κατά περίπτωση και υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της ασφαλισμένης αξίας του έργου.

 • 2 Ασφάλιστρο

  Το ύψος του ασφαλίστρου καθορίζεται κατά περίπτωση και υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της ασφαλισμένης αξίας του έργου. Το ασφάλιστρο εξαρτάται από τον αριθμό των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής έναντι των οποίων ζητά να καλυφθεί ο εξαγωγέας, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση διαφόρων παραμέτρων.

Αποζημίωση

Ο εξαγωγέας, μετά από έγκριση του ΟΑΕΠ, μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του για αποζημίωση (όπως προκύπτουν από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο) στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, σαν εγγύηση (collateral) για τη χρηματοδότησή του.

 • 1Καταβολή αποζημίωσης

  Η διαδικασία αποζημίωσης που εφαρμόζεται σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισμένους κινδύνους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα, περιγράφονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

  Ο χρόνος που μεσολαβεί από την αναγγελία επέλευσης του κινδύνου μέχρι την καταβολή αποζημίωσης, κυμαίνεται από 6 μέχρι 12  μήνες, ανάλογα με το είδος του κινδύνου, την ταχύτητα ανταπόκρισης του εξαγωγέα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπίστωσης επέλευσης κινδύνου.