ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ασφάλιση Επενδύσεων Εξωτερικού

Από το 1996, ο ΟΑΕΠ προσφέρει Προγράμματα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού αποκλειστικά έναντι πολιτικών κινδύνων. Το Πρόγραμμα αποτελεί μία ειδική περίπτωση μεσο-μακροπρόθεσμης ασφάλισης και αφορά νέες επενδύσεις που πραγματοποιούν ελληνικές εταιρίες στο εξωτερικό, όπως κατασκευή βιομηχανίας, δημιουργία εμπορικής εταιρίας, συμμετοχή σε υφιστάμενο εταιρικό σχήμα κλπ, ή επέκταση ήδη υπάρχουσας επένδυσης.

Προϋποθέσεις ασφάλισης

 • Καλύπτονται μόνο Έλληνες επενδυτές, ενώ η ασφαλιζόμενη επένδυση μπορεί να έχει τη μορφή κεφαλαίων, εξοπλισμού, μηχανημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, υπηρεσιών, ή εξαγοράς μετοχών σε υπάρχουσα επένδυση.
 • Η επένδυση πρέπει να είναι «νέα», ή επέκταση ήδη υπάρχουσας.
 • Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στον Ο.Α.Ε.Π. εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν από την προγραμματισμένη επένδυση. Όμως, ο ΟΑΕΠ μπορεί να εξετάζει ένα αίτημα εφόσον έχει ήδη υλοποιηθεί μέχρι το 30% της επένδυσης.
 • Σε περίπτωση που η επένδυση αποτελεί «joint venture», καλύπτεται μόνο το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής.
 • Από την επένδυση θα πρέπει να προκύπτει άμεσο ή έμμεσο όφελος για την ελληνική οικονομία, π.χ. μέσω εισαγωγών πρώτων υλών από Ελλάδα, ή εξαγωγή επαναπατριζόμενων κεφαλαίων και κερδών προς Ελλάδα, κλπ.
 • Θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση της χώρας υποδοχής της επένδυσης, δηλ. να έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη επένδυση από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας υποδοχής.
 • Θα πρέπει να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ξένων επενδύσεων στη χώρα υποδοχής.
 • Θα πρέπει να υπάρχει «Συμφωνία Προώθησης και Αμοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων» μεταξύ Ελλάδος και της χώρας υποδοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια Συμφωνία το αίτημα ασφάλισης της επένδυσης δεν θα εξετάζεται και αξιολογείται από τον Ο.Α.Ε.Π. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει  αυτό θα λαμβάνεται ως θετικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση της επένδυσης για ασφάλιση από τον Ο.Α.Ε.Π.
 • Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο περιλαμβάνεται η «μέγιστη» και η «τρέχουσα» αξία της επένδυσης. Η τρέχουσα αξία διαμορφώνεται σε ετήσια βάση και εξαρτάται από τις αυξομειώσεις του επενδυόμενου κεφαλαίου (π.χ. λόγω  αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση κερδών, αποσβέσεων) και πάντοτε μέχρι ποσοστού που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
 • Τέλος, σύμφωνα με συγκεκριμένη Συμφωνία του Ο.Ο.Σ.Α., ο Ο.Α.Ε.Π. υποχρεούται να εξετάζει αν η συγκεκριμένη επένδυση κατατάσσεται σε κλάδο που μπορεί να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Τότε ο ασφαλιζόμενος επενδυτής πρέπει να υποβάλει και σχετική περιβαλλοντική μελέτη για την επένδυση.

Διαδικασία ασφάλισης

 • Υποβολή εγγράφου αιτήματος για κατ’ αρχήν έγκριση από τον ΟΑΕΠ
 • Υποβολή μελέτης βιωσιμότητας της επένδυσης και αν απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη
 • Οριστική Έγκριση από τον ΟΑΕΠ, γνωστοποίηση όρων ασφάλισης, σύνταξη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Καταβολή Ασφαλίστρων κατά τη Διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου

Βασικοί Όροι Ασφάλισης

 • Διάρκεια

  Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο έχει υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια 3 ετών και μπορεί να ανανεώνεται σε ετήσια βάση μέχρι και για 20 έτη.

 • Συμβόλαιο

  Το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου εξαρτάται από την εκάστοτε επένδυση.

 • Ασφαλιστική Κάλυψη

  Το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της αξίας της επένδυσης κυμαίνεται από 75% έως 95%, ανάλογα με τον πολιτικό κίνδυνο στη χώρα υποδοχής της επένδυσης.

 • Ετήσιο Ασφάλιστρο

  Το ετήσιο ασφάλιστρο είναι κατά μέσο όρο 0,50% ανά καλυπτόμενο κίνδυνο.

 • Ασφάλιστρο αναμονής

  Πέραν του ετήσιου ασφάλιστρου, καταβάλλεται και το «ασφάλιστρο αναμονής» που συνήθως ανέρχεται σε 0,25% επί του ποσού που αποτελεί την εκάστοτε διαφορά μεταξύ της «μέγιστης» ασφαλιζόμενης αξίας και της «τρέχουσας» ασφαλιζόμενης αξίας

 • Ασφαλιζόμενη αξία

  Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο περιλαμβάνεται η «μέγιστη» και η «τρέχουσα» ασφαλιζόμενη αξία της επένδυσης

Καλυπτόμενοι Πολιτικοί  Κίνδυνοι

 • 1 Αποφάσεις και μέτρα

  Εθνικοποιήσεις, απαλλοτριώσεις, ή άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εμποδίζουν τη λειτουργία της επένδυσης ή την καθιστούν μη βιώσιμη

 • 2 Καταγγελία της σύμβασης

  Ανάκληση της άδειας παραχώρησης δικαιωμάτων

 • 3 Απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος

  Αδυναμία μεταφοράς συναλλάγματος για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων ή εξαγωγή κερδών της επένδυσης

 • 4 Γεγονότα ανωτέρας βίας

  Πόλεμος εμφύλιος ή μη, επανάσταση, πολιτικές αναταραχές, θεομηνίες (σεισμοί, πλημμύρες, εκρήξεις ηφαιστείων), πυρηνικά ατυχήματα.

Διαδικασία Αποζημίωσης

 • Αναγγελία Ζημιάς
 • Υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη επέλευσης των κινδύνων
 • Διαπίστωση επέλευσης των κινδύνων
 • Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων