ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια”

Πρόκειται για έναν συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς στους αγοραστές-πελάτες τους εξωτερικού.

Ο ΟΑΕΠ, σε στενή συνεργασία με τις Ελληνικές τράπεζες, μέσω του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», ενισχύει τη ρευστότητα των εξαγωγέων με τη χρηματοδότηση των ασφαλισμένων τιμολογίων τους και εξασφαλίζει:

 • Άμεση Χρηματοδότηση: Προεξόφληση του 80% της αξίας των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΠ τιμολογίων
 • Ποσό Χρηματοδότησης: έως 1.000.000€ (ανακυκλούμενο)
 • Πίστωση Ασφαλισμένων τιμολογίων: από 1 έως 4 μήνες
 • Επιτόκιο: Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό (προσυμφωνημένο με τις τράπεζες μέσα από Σύμβαση – Πλαίσιο)

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απαιτούνται εμπράγματες ασφάλειες από την τράπεζα. Ο Οργανισμός, έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες (Σύμβαση – Πλαίσιο) με τις τράπεζες και τηρεί σε αυτές δεσμευμένα κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση του προγράμματος.

Τράπεζες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εξωστρέφεια»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕUROBANK ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ALPHA BANK ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ OPTIMA BANK

Βήματα ένταξης στο Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ. Για το λόγο αυτόν, ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με τον ΟΑΕΠ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • 1Υποβολή αίτησης Ασφάλισης – Καταβολή εξόδων πληροφοριών

  Η εξαγωγική επιχείρηση συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, καταβάλει τα έξοδα εμπορικών πληροφοριών και αποστέλλει στον ΟΑΕΠ την αίτησή της και την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας.

 • 2Έλεγχος Πιστοληπτικής ικανότητας αγοραστών

  Ο ΟΑΕΠ ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των ξένων αγοραστών έναντι των οποίων έχουν ζητήσει να ασφαλιστούν οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και ορίζεται ένα μέγιστο «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγοραστή.

 • 3Καθορισμός Πιστωτικών Ορίων & Όρων Ασφάλισης

  Ο ΟΑΕΠ ενημερώνει γραπτώς την εξαγωγική επιχείρηση που υπέβαλε αίτηση ασφάλισης για τα εγκριθέντα «πιστωτικά όρια» ανά ξένο αγοραστή καθώς και για τους «όρους ασφάλισης» δηλαδή:

  • Το ποσοστό κάλυψης (80%)
  • Το ασφάλιστρο
 • 4Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

  Η εξαγωγική επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, αποδέχεται τα εγκριθέντα από τον ΟΑΕΠ «πιστωτικά όρια» και τους «όρους ασφάλισης». Στη συνέχεια, υπογράφεται και από τα δύο μέρη το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

 • 5Δήλωση τιμολογίων προς ασφάλιση – Καταβολή αναλογούντων ασφαλίστρων

  Οι ασφαλιζόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις, μετά από κάθε φόρτωση αποστέλλουν στον ΟΑΕΠ τα σχετικά προς ασφάλιση τιμολόγια, καταβάλλοντας τα αναλογούντα ασφάλιστρα.

 • 6Δήλωση τιμολογίων προς χρηματοδότηση – Τράπεζας Συνεργασίας

  Μετά τις παραπάνω διαδικασίες ασφάλισης, αν η εξαγωγική επιχείρηση επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», συμπληρώνει και υποβάλει στον ΟΑΕΠ το ειδικό έντυπο στο οποίο αναφέρει:

  • Τα συγκεκριμένα ασφαλισμένα τιμολόγια, τα οποία ζητά να ενταχθούν στο Πρόγραμμα
  • Την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να γίνει η χρηματοδότηση
 • 7Χρηματοδότηση

  Στη συνέχεια, η εξαγωγική επιχείρηση απευθύνεται στην Τράπεζα που μας έχει υποδείξει για τη χρηματοδότησή της, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη «Συμφωνία Πλαίσιο» μεταξύ των Τραπεζών και του ΟΑΕΠ.

  Ποσοστό Χρηματοδότησης: 80%

  Μέγιστο Ανακυκλούμενο Ποσό Χρηματοδότησης: 1.000.000 €

  Αποπληρωμή Δανείου: έως 120 ημέρες

  • Ιδιαίτερα Ανταγωνιστικό Επιτόκιο
  • Δεν απαιτούνται εμπράγματες ασφάλειες από την Τράπεζα