ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ασφάλιση Μεσο-Μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων

Το Πρόγραμμα αφορά την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μεσοπρόθεσμης (2-5 χρόνια) ή μακροπρόθεσμης διάρκειας (πάνω από 5 χρόνια), έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων. Αφορά κυρίως την ασφάλιση «ενδιάμεσων» ή «κεφαλαιουχικών» αγαθών, όπως για παράδειγμα μηχανήματα, καλώδια, τηλεπικοινωνιακό υλικό κλπ, τα οποία έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και σχετικά μεγάλη αξία.

Οι κυριότεροι εμπορικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι η αφερεγγυότητα και η υπερημερία του ξένου αγοραστή-οφειλέτη, ενώ οι κυριότεροι πολιτικοί κίνδυνοι είναι γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος, σεισμός, θεομηνίες κλπ), παρεμπόδιση ή καθυστέρηση μεταφοράς κεφαλαίων, χρεοστάσιο και ακύρωση της άδειας εισαγωγής.

Διαδικασία ασφάλισης

 • Συμπλήρωση του ειδικού εντύπου της αίτησης και υποβολή του στον ΟΑΕΠ, μαζί με την απόδειξη κατάθεσης των εξόδων πληροφοριών
 • Εξέταση των στοιχείων της αίτησης και αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή των αγοραστών
 • Γραπτή ενημέρωση του εξαγωγέα για τους κύριους όρους ασφάλισης
 • Σύνταξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και υπογραφή του από τα δύο μέρη

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:

 • Μορφές συναλλαγών

  Διατίθενται δύο μορφές συναλλαγών.

  1. Πρόγραμμα Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Πίστωση του Προμηθευτή Supplier’s Credit, όπου ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει τον Έλληνα εξαγωγέα έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής.
  2. Πρόγραμμα Ασφάλισης Πιστώσεων στον Αγοραστή Buyer’s Credit, όπου ο ΟΑΕΠ καλύπτει με Σύμβαση Εγγύησης την ελληνική τράπεζα η οποία δανείζει (χρηματοδοτεί) τον ξένο αγοραστή, προκειμένου αυτός να αγοράσει ελληνικά προϊόντα.
 • Κάλυψη κινδύνων

  Παρέχεται κάλυψη Πολιτικών ή Εμπορικών Κινδύνων ή συνδυασμός των δύο.

 • Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

  Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια δεν είναι τυποποιημένα. Συνδέονται άμεσα με την Εξαγωγική Σύμβαση, άρα κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αποτελεί και ειδική περίπτωση.

 • Ειδικοί όροι

  Ο ΟΑΕΠ υποχρεούται να εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες που προκύπτουν από την συμφωνία του ΟΟΣΑ: «Διακανονισμός για τις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης». Υπάρχουν «Ειδικοί Όροι» οι οποίοι προέρχονται από την υποχρέωση τήρησης της παραπάνω συμφωνίας του ΟΟΣΑ σύμφωνα με τους οποίους προβλέπονται ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων, μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής κλπ.

Αποζημίωση

Ο εξαγωγέας, μετά από έγκριση του ΟΑΕΠ, μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του για αποζημίωση (όπως προκύπτουν από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο) στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, σαν εγγύηση (collateral) για τη χρηματοδότησή του. Παρόμοια με την παραπάνω εκχώρηση μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος εξαγωγέας και σε τρίτο, όπως π.χ. σε άλλο επιχειρηματία -προμηθευτή του κλπ. Αν ο ξένος αγοραστής δεν πληρώσει μέχρι και είκοσι (20) ημέρες μετά την κανονική λήξη του τιμολογίου, η οφειλή του καθίσταται «ληξιπρόθεσμη» και ο ασφαλισμένος εξαγωγέας έχει τις εξής δυνατότητες:

 

 • 1 Καταβολή αποζημίωσης

  Η διαδικασία αποζημίωσης που εφαρμόζεται σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισμένους κινδύνους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα, περιγράφονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

  Ο χρόνος που μεσολαβεί από την αναγγελία επέλευσης του κινδύνου μέχρι την καταβολή αποζημίωσης, κυμαίνεται από 6 μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με το είδος του κινδύνου, την ταχύτητα ανταπόκρισης του εξαγωγέα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπίστωσης επέλευσης κινδύνου.

  Το συνολικό ανώτατο ύψος αποζημίωσης για όλες τις ζημίες που καλύπτονται με το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο, δεν μπορεί να υπερβεί το τριακονταπλάσιο (30πλάσιο) των καταβληθέντων στον ΟΑΕΠ ασφαλίστρων δυνάμει του ιδίου ασφαλιστηρίου.