ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ασφάλιση Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων

Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορείτε να ασφαλίσετε από μία μεμονωμένη φόρτωση αγαθού/υπηρεσίας, έως και το σύνολο του εξαγωγικού σας τζίρου, με ανταγωνιστικό κόστος για διάρκεια μέχρι και 12 μήνες.

Για τα τιμολόγια που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΠ μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε για το 80% της αξίας τους, μέσω του προγράμματος «Εξωστρέφεια» με ανώτατο ανακυκλούμενο πιστωτικό όριο ανά εξαγωγέα το 1.000.000 €.

Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι μπορεί να είναι εμπορικοί και πολιτικοί. Οι κυριότεροι εμπορικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι η αφερεγγυότητα και η υπερημερία του ξένου αγοραστή-οφειλέτη, ενώ οι κυριότεροι πολιτικοί κίνδυνοι είναι γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος, σεισμός, θεομηνίες κλπ), απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος, κήρυξη δικαιοστασίου και ακύρωση της άδειας εισαγωγής.

Διαδικασία ασφάλισης

 • Συμπλήρωση του ειδικού εντύπου της αίτησης και υποβολή του στον ΟΑΕΠ, μαζί με την απόδειξη κατάθεσης των εξόδων πληροφοριών
 • Εξέταση των στοιχείων της αίτησης και αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών από την αρμόδια Υπηρεσία
 • Γραπτή ενημέρωση του εξαγωγέα για τα πιστωτικά όρια ανά αγοραστή καθώς και για τους κύριους όρους ασφάλισης
 • Σύνταξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου εις διπλούν και υπογραφή του από τα δύο μέρη

Βασικοί Όροι ασφάλισης

 • Ποσοστό Κάλυψης

  Το ύψος του ασφαλίστρου καθορίζεται κατά περίπτωση και υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της ασφαλισμένης αξίας του τιμολογίου. Το ασφάλιστρο εξαρτάται από τον αριθμό των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής έναντι των οποίων ζητά να καλυφθεί ο εξαγωγέας, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση διαφόρων παραμέτρων.

 • Πιστωτικό Όριο

  Για κάθε ξένο αγοραστή υπολογίζεται ένα μέγιστο ποσό (όριο) μέχρι του οποίου ο ασφαλισμένος εξαγωγέας μπορεί να παρέχει πιστώσεις ανά πάσα χρονική στιγμή. Το πιστωτικό όριο είναι ανακυκλούμενο (revolving) και παύει να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ληξιπρόθεσμη απαίτηση.

 • Ασφάλιστρο

  Το ύψος του ασφαλίστρου καθορίζεται κατά περίπτωση και υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της ασφαλισμένης αξίας του τιμολογίου. Το ασφάλιστρο εξαρτάται από τον αριθμό των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής έναντι των οποίων ζητά να καλυφθεί ο εξαγωγέας, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση διαφόρων παραμέτρων.

Αποζημίωση

Ο εξαγωγέας, μετά από έγκριση του ΟΑΕΠ, μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του για αποζημίωση (όπως προκύπτουν από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο) στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται, σαν εγγύηση (collateral) για τη χρηματοδότησή του. Παρόμοια με την παραπάνω εκχώρηση μπορεί να κάνει ο ασφαλισμένος εξαγωγέας και σε τρίτο, όπως π.χ. σε άλλο επιχειρηματία -προμηθευτή του κλπ. Σε περίπτωση Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμης Εξαγωγικής Πίστωσης, αν ο ξένος αγοραστής δεν πληρώσε μέχρι και είκοσι (20) ημέρες μετά την κανονική λήξη του τιμολογίου, η οφειλή του καθίσταται «ληξιπρόθεσμη» και ο ασφαλισμένος εξαγωγέας έχει τις εξής δυνατότητες:

 • 1 Παράταση της προθεσμίας εξόφλησης

  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εξόφλησης μέχρι και 60 ημέρες, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του ΟΑΕΠ. Αν η παράταση των 60 ημερών παρέλθει χωρίς εξόφληση, τότε ο εξαγωγέας έχει δικαίωμα να δώσει και άλλη παράταση, αλλά μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης του ΟΑΕΠ.

 • 2 Αποστολή επιστολής όχλησης

  Αίτημα προς τον ΟΑΕΠ για αποστολή «επιστολή όχλησης» προς τον οφειλέτη. Σε πολλές περιπτώσεις, η «επιστολή όχλησης» του ΟΑΕΠ αποδίδει και ο οφειλέτης πληρώνει, έστω και καθυστερημένα.

 • 3 Καταβολή αποζημίωσης

  Εκκίνηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης. Η διαδικασία αποζημίωσης που εφαρμόζεται σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους ασφαλισμένους κινδύνους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα, περιγράφονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, τους οποίους οι εξαγωγείς θα πρέπει να διαβάζουν πολύ προσεκτικά και να τηρούν στο ακέραιο.

  Ο χρόνος που μεσολαβεί από την αναγγελία επέλευσης του κινδύνου μέχρι την καταβολή αποζημίωσης, κυμαίνεται από 3 μέχρι 9 μήνες, ανάλογα με το είδος του κινδύνου, την ταχύτητα ανταπόκρισης του εξαγωγέα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπίστωσης επέλευσης κινδύνου.
  Το συνολικό ανώτατο ύψος αποζημίωσης για όλες τις ζημίες που καλύπτονται με το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο, δεν μπορεί να υπερβεί το τριακονταπλάσιο (30πλάσιο) των καταβληθέντων στον ΟΑΕΠ ασφαλίστρων δυνάμει του ιδίου ασφαλιστηρίου.