Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ι.        ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Γενικά

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα των Χρηστών του Δικτυακού Τόπου www.oaep.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»),  και υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των δεδομένων τους, αποτελούν για τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) (εφεξής: ο “Οργανισμός”, «Ο.Α.Ε.Π.», “Εμείς”, “Εμάς”), προτεραιότητα. Ο  Οργανισμός έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει και την Πολιτική Cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής η “Πολιτική Δεδομένων” ή η “Πολιτική”), με σκοπό να ενημερώσει τους Χρήστες του Δικτυακού Τόπου, όπως αυτοί ορίζονται στους Γενικούς Όρους για τυχόν επεξεργασίες στα προσωπικά τους δεδομένα αποκλειστικά κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου (και όχι με αφορμή άλλο σκοπό) και ειδικότερα για:

 • το είδος των δεδομένων που συλλέγει ή παράγει για τους Χρήστες κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.  
 • το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. 
 • τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. 
 • τους αποδέκτες τους και το σκοπό επεξεργασίας εκ μέρους τους,
 • τα δικαιώματά και τις επιλογές τους στα προσωπικά τους δεδομένα και,
 • τον τρόπο επικοινωνίας των Χρηστών με τον Οργανισμό για κάθε ζήτημα που τυχόν τους απασχολεί σε σχέση με ζητήματα προσωπικών δεδομένων.   

Η επίσκεψη στο Δικτυακό Τόπο και η χορήγηση τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτή (ή και με ορισμένη διάταξη), ο Χρήστης δε θα πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησής του. Οποιαδήποτε ενέργεια του Χρήστη στο Δικτυακό Τόπο επιβεβαιώνει την εκ μέρους του ανάγνωση της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων και την ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Σε περίπτωση ωστόσο που ο Χρήστης επιθυμεί κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με την παρούσας Πολιτική ή με τυχόν αλλαγές της, ή έχει κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με τους όρους της παρούσας ή με τις τυχόν αλλαγές, δύναται να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό στα στοιχεία Επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω. Οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον Οργανισμό αναφορικά με την Πολιτική Δεδομένων, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση αυτής, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους Χρήστες, οι δε παρούσα Πολιτική Δεδομένων, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, θα αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική συμφωνία του Οργανισμού και των Χρηστών σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. 

 1. Τροποποιήσεις:

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 22/10/2020 και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Η παρούσα Πολιτική Δεδομένων διέπεται τόσο από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Επομένως ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αλλάξει την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσει οποιαδήποτε αλλαγή στις πρακτικές του αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του Δικτυακού Τόπου, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ή/και να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσας Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, ή οι πρακτικές του Οργανισμού αναφορικά με τα δεδομένα των Χρηστών μεταβληθούν στο μέλλον, οι αλλαγές θα δημοσιευτούν στο Δικτυακό Τόπο.

ΙΙ.       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας (DPO) των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). Τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού βρίσκονται στην οδό Πανεπιστημίου 57, 10564 στην Αθήνα (ΑΦΜ 090027229, ΔOY Α’ Αθηνών).

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Τηλεφωνικά στα παρακάτω στοιχεία:
  Κεντρικά Γραφεία
  +30 2119966200 – 2103310017
  +30 2103244074

  Γραφεία Θεσσαλονίκης
  +30 2310548718
  + 30 2310548762
 • Ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις:
  Κεντρικά Γραφεία: Πανεπιστημίου 57,10564, Αθήνα
  Γραφεία Θεσσαλονίκης: Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25, Θεσσαλονίκη

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού:

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΟΑΕΠ είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Οικονομάκης Χρήστος & Συνεργάτες Διεθνής Δικηγορική Εταιρεία»

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Τηλεφωνικά, στα παρακάτω στοιχεία:
  Κεντρικά Γραφεία
  2103600036
 • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Βουκουρεστίου 18, 10671, Αθήνα

Ερωτήσεις & Σχόλια: Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ερωτήσεις και Σχόλια

Οι Χρήστες μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλια, απορίες, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονά τους αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την εν γένει συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας η οποία εδρεύει στην οδό Κηφισίας 1-3, 11523 στην Αθήνα (τηλέφωνο: 2106475600 | fax: 210 6475628). Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί υποχρέωση και καθήκον του Οργανισμού να διαχειρίζεται τυχόν προβληματισμούς των Χρηστών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα ενδέχεται να τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Οργανισμό κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, επομένως καλούμε τους Χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί μας.

ΙΙΙ.      ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. ΕΙΔΟΣ προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση του Δικτυακού τόπου, ΤΡΟΠΟΣ, ΣΚΟΠΟΣ και ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ συλλογής:

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή του Χρήστη, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679 ή Γενικός Κανονισμός), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Κατά την πλοήγησή των Χρηστών στο Δικτυακό Τόπο, ο Οργανισμός ενδέχεται να συλλέγει είτε απευθείας από τους Χρήστες του Δικτυακού Τόπου, είτε από τρίτους, ή/και με αυτοματοποιημένα μέσα όπως τα Cookies ορισμένα προσωπικά δεδομένα για τους Χρήστες. Ειδικότερα:

 • Κατά την εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του Οργανισμού, οι Χρήστες ή τρίτοι εξουσιοδοτημένοι από τους Χρήστες, οικειοθελώς χορηγούν για το σκοπό της αποστολής σε αυτούς των νέων του ΟΑΕΠ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail). Το δεδομένο αυτό χορηγείται στα πλαίσια της ελεύθερης συγκατάθεσης των Χρηστών και τηρείται από τον Οργανισμό μέχρι να ζητήσει ο Χρήστης την από-εγγραφή (unsubscribe) του από τη λίστα αποδεκτών των ενημερωτικών δελτίων του ΟΑΕΠ, άλλως σε δέκα (10) χρόνια από την τελευταία φορά που άνοιξε ένα δελτίο.   
 • Για το σκοπό της επικοινωνίας των Χρηστών με τον Οργανισμό μέσω της αποστολής email, ο Οργανισμός συλλέγει βασισμένος στην ελεύθερη συγκατάθεση του Χρήστη, αφενός τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του αποστολέα Χρήστης, αφετέρου τα στοιχεία που οι Χρήστες χορηγούν στα πλαίσια της επικοινωνίας τους με τον Οργανισμό για το σκοπό που ορίζεται που εκάστοτε ορίζεται από αυτή (επικοινωνία). Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται να ολοκληρωθεί ο σκοπός της εκάστοτε επικοινωνίας.
 • Κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων που διατίθενται στο Δικτυακό Τόπο, οι Χρήστες ενδέχεται να υποβάλλουν ορισμένα προσωπικά τους δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται και περιγράφονται στις αντίστοιχες αιτήσεις. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών, διέπονται από τις αντίστοιχες Πολιτικές Δεδομένων και Ενημέρωσης που βρίσκονται σε αυτές και δεν καταλαμβάνονται από την παρούσα.
 • Με τη χρήση τεχνολογιών Cookies και άλλων συναφών συλλέγονται αυτομάτως από τους Χρήστες που περιηγούνται στο Δικτυακό Τόπο πληροφορίες που αφορούν στο browser, την IP address, τη χώρα από την οποία εισέρχεται στο Δικτυακό Τόπο, την προέλευσή του από άλλες ιστοσελίδες, την επίσκεψή άλλων ιστοσελίδων μετά την έξοδο από το Δικτυακό Τόπο.   Η συλλογή δεδομένων με την εγκατάσταση cookies και συναφών trackers από τον Οργανισμό, βασίζεται στη συγκατάθεσή των Χρηστών, με εξαίρεση ορισμένα δεδομένα η συλλογή των οποίων βασίζεται στο έννομο συμφέρον του Οργανισμού καθόσον αυτή (συλλογή) πραγματοποιείται με την εγκατάσταση ορισμένων Cookies που είναι απαραίτητα για την ομαλή τεχνική λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων μέσω cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookies του Οργανισμού.  

Δε συλλέγονται εν γνώσει του Οργανισμού οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους που είναι τουλάχιστον 15 ετών ή μεγαλύτεροι.  Σε περίπτωση που Χρήστης είναι κάτω των 15 ετών, οφείλει να μη χορηγησει προσωπικά του δεδομένα. εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

 1. ΧΡΟΝΟΣ τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που συλλέγονται κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα ανωτέρω ως ειδικότερο,  τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί. Ορισμένα εξ’ αυτών τηρούνται για τη νομική κάλυψη του Οργανισμού σε περίπτωση κάποιας διένεξης στο πλαίσιο χρήσης του Δικτυακού Τόπου από τους Χρήστες και υποκείμενα των δεδομένων καθώς και για τη διαχείριση από τον Οργανισμό τυχόν εννόμων αξιώσεων (π.χ. εξωδικαστική διαφορά, διαφορά ενώπιον δικαστηρίων ή/και εισαγγελικών ή άλλων αρχών), για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα, λαμβάνεται υπόψη η φύση των δεδομένων, η ποσότητα, ο σκοπός επεξεργασίας τους, η ασφάλεια τους κτλ. Ο Χρήστης και υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Οργανισμό τη διαγραφή των δεδομένων του υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται έννομα συμφέροντα του Οργανισμού ή/και δεν υφίσταται έννομη υποχρέωση τήρησής τους κατά τα ανωτέρω. Για την άσκηση των δικαιωμάτων παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, για όσο χρόνο τηρούνται τα δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με την παρούσα, αυτά είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια, σύμφωνα και με τα μέτρα ασφαλείας της Ενότητας 4 κατωτέρω.

 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προσωπικών δεδομένων σε τρίτους και ΣΚΟΠΟΣ κοινοποίησης

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου και με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των Χρηστών του, ο Ο.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες παρέχουν υποστήριξη και αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την υπηρεσία που μας προσφέρουν (πχ για τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας). Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τον απολύτως απαραίτητο για το σκοπό της υπηρεσίας που παρέχουν στον Οργανισμό. .

 Ειδικότερα, ο Οργανισμός ενδέχεται να συνεργάζεται:

 • Με τρίτη εταιρεία η οποία, ως εκτελούσα την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του Οργανισμού, φιλοξενεί και διαχειρίζεται το Δικτυακό Τόπο.
 • Με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων
 • Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας

Κατά τη διαβίβαση ή άλλως γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Οργανισμός εξασφαλίζει συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά με βάση τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που μέσω του Δικτυακού Τόπου ο Χρήστης οδηγείται σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη του Ο.Α.Ε.Π., Ο Οργανισμός ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των Χρηστών που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές των τρίτων ιστοσελίδων. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης οφείλει να συμβουλεύεται την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία ενδέεται να επισκεφτεί.   

Ο Ο.Α.Ε.Π. διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που συλλέγονται κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του ΟΑΕΠ.

Ο Οργανισμός τηρεί το δικαίωμα να παράσχει τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών που συλλέγει κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου σε φορείς επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή ή σε άλλους Οργανισμούς ή/και Εταιρείες, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε περίπτωση οργανωτικής μεταβολής, συγχώνευσης, απορρόφησης ή άλλης μεταβολής στη νομική υπόσταση του Οργανισμού.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών δεδομένων

Εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από τους Χρήστες κατά την είσοδό τους και από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση των πληροφοριών (όπως για παράδειγμα Firewalls, Access rights control, domain controller, lan segmentation, antivirus, partially encrypted information κλπ). Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών προς τον Οργανισμό να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Ο Οργανισμός μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών του, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρότι ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα κατάλληλα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, δε δύναται να εγγυηθεί για την ασφάλεια αυτών σε όλες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, η ασφάλειά τους τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από τον Οργανισμό ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων. Ως εκ τούτου, κάθε πρόσβαση και παροχή δεδομένων διεξάγεται με δική σας ευθύνη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ υποκειμένων δεδομένων και διαδικασίες για την άσκηση τους

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που ο Οργανισμός έχει στη διάθεσή του και επεξεργάζεται, οι Χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • απόκτηση πρόσβασης σε αυτά ώστε να επιβεβαιώσουν ότι τα ο Οργανισμός τα επεξεργάζεται σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές τους εντολές και προτιμήσεις,
 • διορθώσης ατελών, μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών δεδομένων. Βεβαίως αντίστοιχα διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να σας ζητάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
 • διαγράφής, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.
 • Περιορισμού της χρήσης τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • Εναντίωσης στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • Ανάκληση συγκατάθεσης όσον αφορά τη χρήση τους,
 • φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,
 • μη χρήσης για άμεση εμπορική προώθηση και
 • υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή της χώρας.

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω στην Ενότητα 1.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών, μπορείτε να μεταβείτε στην Πολιτική Cookies.

Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για την άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά του Χρήστη για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη.

Στόχος του Οργανισμού είναι η έγκυρη ανταπόκριση σε αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη των σχετικών αιτημάτων για άσκηση δικαιώματος, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, οπότε και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για ενδεχόμενη καθυστέρηση.