ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
(όπως συμπεριληφθεί υπογεγραμμένη μαζί με την αίτηση)