Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Πολιτική Ποιότητας

Όραμά μας είναι ο ΟΑΕΠ να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Αποστολή μας είναι να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο Έλληνας επιχειρηματίας να αισθάνεται ασφάλεια για τις οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιεί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Η πολιτική ποιότητάς μας συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας με ασφάλεια, επάρκεια και αξιοπιστία.

Οι στόχοι στους οποίους δεσμευόμαστε είναι:

 • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας προς τους πελάτες μας
 • Η πλήρης εναρμόνιση του τρόπου εργασίας μας με Ευρωπαϊκές και Διεθνείς απαιτήσεις
 • Η πιστή τήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης τα οποία εφαρμόζουμε
 • Η πλήρης τήρηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε τους στόχους μας, να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να υλοποιήσουμε το όραμά μας είναι:

 • Η σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των διευθύνσεων, τμημάτων και εργαζομένων, μέσω της ομαδικής εργασίας
 • Η υιοθέτηση νέων και αξιόπιστων τεχνολογιών
 • Η μέτρηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και η βελτίωσή τους
 • Η ομογενοποίηση των διαδικασιών και του τρόπου εργασίας μας
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση όλου του προσωπικού και η ενεργή συμμετοχή του στην επίτευξη των στόχων
 • Ο σεβασμός στους πελάτες, τους εργαζόμενους, τη Διοίκηση, το Περιβάλλον και τη Δημόσια Περιουσία
 • Η δέσμευσή μας στα ανωτέρω είναι καθολική και διαρκής

Ο Γενικός Διευθυντής
Γρηγόρης Σταματόπουλος

 

Πολιτική του ΟΑΕΠ για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Η Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Περιβάλλοντος (ΥΑΕΠ) με την ίδια υπευθυνότητα και σημασία με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των λειτουργιών του Οργανισμού. Πιστεύουμε ότι με την υιοθέτηση της πολιτικής αυτής ωφελούνται οι εργαζόμενοι, οι επισκέπτες του Οργανισμού (εξαγωγείς – συνεργάτες), η πολιτεία και εν γένει η κοινωνία.

Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τη δέσμευσή μας ακολουθώντας τις αρχές της πρόληψης και προστασίας, της δημοσιοποίησης των ενεργειών μας και της διαρκούς βελτίωσης της επίδοσής μας στους τομείς της ΥΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης ΥΑΕΠ, ώστε να εξασφαλίζονται η πρόληψη της ρύπανσης και του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και η εναρμόνιση του Οργανισμού με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Η συνεχής αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται αφενός με την παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και διεθνών πρακτικών και αφετέρου με την ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών στη διαχείριση ΥΑΕΠ.

Η διαρκής αναζήτηση μεθόδων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων μεθόδων διαχείρισης θα βοηθήσει τον Οργανισμό μας να συνεχίσει να λειτουργεί σε έναν ασφαλή εργασιακό χώρο και ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Για την εξέλιξη των ενεργειών μας αυτών, θα ενημερώνουμε τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού.

Η Διοίκηση δίνει την πλήρη υποστήριξή της και τη μέγιστη προτεραιότητα στο Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕΠ και σε συνεννόηση με το προσωπικό δεσμεύεται να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Ο Γενικός Διευθυντής
Γρηγόρης Σταματόπουλος