Το πρόγραμμα αυτό είναι άριστος συνδυασμός ασφάλισης και χρηματοδότησης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 80% του ασφαλισμένου τιμολογίου, με ποσό μέχρι ένα (1) εκατομμύριο ευρώ ανακυκλούμενο και για διάστημα από ένα (1) μέχρι τέσσερις (4) μήνες.

Είναι πολύ σημαντικό ότι για την χρηματοδότηση αυτή η ρευστότητα παρέχεται από τον ΟΑΕΠ, δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις από τον εξαγωγέα αφού εγγυάται γι αυτό ο Οργανισμός και το επιτόκιο είναι χαμηλό. Από πλευράς ΟΑΕΠ την σύμβαση συνεργασίας υπέγραψε ο Πρόεδρος κ. Θ. Καλπακτσόγλου και ο Γενικός Διευθυντής κ. Άγγ. Κωτσιόπουλος.